Eğitim > Burslar

Yönetmelik

BEYKOZ KONAKLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI

BURS YÖNETMELİĞİ

1-

KONU :

Bu yönetmelik Beykoz Konakları Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından Beykoz’da yürütülen toplumsal hizmetler kapsamında öğretim kurumlarına devam eden öğrencilere karşılıksız olarak verilecek burslarla ilgili hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2-

ORGANİZASYON :

Bu yönetmelik kapsamındaki tüm işlemler Beykoz Konakları Sosyal Yardımlaşma Vakfı üyelerinin oluşturduğu 3 kişilik bir “Burs Komisyonu” tarafından yürütülür. Burs komisyonu üyeleri her yıl Haziran ayında yapılacak ilk Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenir. Burs komisyonu üyelerinin burs komisyonu üyeliğinden ayrılması durumunda, bunların yerine Yönetim Kurulu tarafından yenileri atanır.

 

3-

BURS FONU KAYNAKLARI :

Burslar, burs komitesi tarafından, aşağıdaki kaynaklardan beslenen burs fonundan ödenecektir. Burs fonu kaynakları şunlardır:

 • Vakıf gelirlerinden Yönetim Kurulu tarafından burs fonuna aktarılan kaynaklar
 • Vakıf üyeleri tarafından burs fonuna yapılan bağışlar
 • Vakıf üyesi olmayan kişi ve kuruluşlar tarafından burs fonuna yapılan bağışlar
 • Burs fonuna kaynak sağlamak amacıyla yapılacak her türlü aktiviteden sağlanacak gelirler
 • Burs fonu birikimlerinin nemalandırılmasıyla sağlanacak gelirler

 

4-

BURS SAYISI VE MİKTARI :

Verilecek toplam burs sayısı ve burs miktarı burs fonu olanakları çerçevesinde burs komisyonunun önerisiyle Ağustos ayı sonuna kadar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

5-

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER :

Aşağıda sıralanan özellikler aranır:

 1. T.C. vatandaşı olmak
 2. Ailesinin veya kendisinin Beykoz’da oturuyor olması (esas ikametgah)
 3. En çok 24 yaşında olmak
 4. Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak
 5. Herhangi bir kuruluşta görev almamak, bir gelire sahip olmamak
 6. Askerlik görevini yapıyor olmamak
 7. Eğitimini sürdürebilmesi için maddi desteğe gereksinimi olmak
 8. Öğreniminde başarılı olmak

a- Başarı Bursu :

İlk, orta ve lise öğrenim için takdir belgesi,

Üniversite - not ortalaması en az 3 / 4 ( 75 / 100 )

b- İhtiyaç Bursu :

İlk, orta ve lise öğrenim için teşekkür belgesi,

Üniversite – not ortalaması en az 2.5 / 4 ( 60 / 100 )

 1. Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak
 2. Atatürk ilkelerine, çoğulcu demokratik düşüncelere, laikliğe, vicdan hürriyetine, insan haklarına aykırı tutum ve düşüncede olmamak, bunları savunmamak veya bu tür tutumlar içinde bulunan dernek ve kuruluşlara üye veya bunların sempatizanı olmamak

Vakıf üyelerimizin kendi belirledikleri burs verilecek öğrencilerde 3, 4, 8, 9. maddelerdeki özellikler aranmaz.

 

6-

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ :

Öğretim kurumlarına devam eden adayların başvuru sırasında dolduracakları burs talep formundaki bilgilerin doğruluğu Vakıf üyelerimizden biri veya Vakıf’ça iyi tanınan biri tarafından onaylanır. Burs almak için başvuran adayların burs talep formlarının, burs komisyonu tarafından incelenmesiyle ve adaylarla burs komisyonu üyelerinden en az ikisinin birlikte yapacakları mülakat sonucunda burs verilecek öğrenciler 15 Eylüle kadar tespit edilir. Burs almaya hak kazandıkları, öğrenim kurumlarına doğrudan yazılı olarak duyurulur.

7-

BURSLARIN SÜRESİ VE ÖDEME ŞEKLİ :

Burslar Eylül ayından başlamak üzere 12 ay sürelidir. Eğitim bursu,  burs verilecek öğrencilerde aranacak özellikler (Madde 5) devam ettiği sürece ve öğrencinin burs almaya başvurduğu tarihte devam ettiği kurumdaki öğretim dönemi tamamlanmasına kadar ödenir. Burs verilecek öğrencilerin tespiti Eylül ayında tamamlandıktan sonra, ödeme bursiyerler adına bankada açılacak hesaplara her ayın ilk resmi iş günü havale edilerek yapılır.

 

8-

BURSİYERLERİN TAKİBİ ve BURSUN KESİLMESİ

Burs verilen öğrenciler Vakıf üyeleri arasından belirlenecek rehberler tarafından takip edilir. Her sömestr öğrenciler devam ettikleri öğretim kurumlarından alacakları derslerinde başarı durumlarını gösterir bir belgeyi burs komisyonuna ulaştırmak üzere rehberlerine vermek zorundadır. Bu belgenin burs komisyonuna verilmemesi,  öğrencinin derslerinde başarılı olmaması ve sabıka/disiplin suçu oluşması halinde burs derhal kesilir.

Burs verilecek öğrencilerde aranacak özelliklerde (Madde 5) zaman içinde meydana gelen değişikliklerin bursiyer tarafından rehberine bildirilmesi ve bursunun kesilmesini istemesi gerekir. Aksi takdirde fazladan ödenen burs miktarı aylık %10 gecikme faizi ile birlikte bursiyerden geri alınır.

9-

BURS KOMİSYONU GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUĞU

Burs komisyonu iş bu yönetmeliğin Genel Kurul’da onaylanmasıyla Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olarak bu yönetmelik çerçevesinde kalmak şartıyla her türlü görev ve yetki ile donatılmış ve her türlü sorumluluğu üstlenmiş sayılır.

10-

GEÇERLİLİK ve ONAY

10 (On) maddeden oluşan bu yönetmelik 04.10.2003 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Proje Dokümanı

Burs Talep Formu

Proje Görselleri