Vakıf Hakkında

Vakıf Senedi

BAŞLANGIÇ

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

 

VAKIF :

Madde  1- Vakfın Adı,  Beykoz Konakları Sosyal Yardımlaşma Vakfı’dır.

İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

 

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2- Vakfın  merkezi İstanbul İli, Beykoz İlçesinde olup Adresi,

Beykoz Konakları İşletme Binası      81630    Beykoz/İstanbul’dur.

İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube ve  temsilcilikler  açılabilir.

 

VAKFIN GAYESİ

Madde 3- Beykoz Konaklarında malik olmak veya ikamet etmek ön şartını havi kişilerce kuru-

lan vakfın gayesi; çağdaş bir  anlayışla, Atatürk İlkelerinin ruhuna uygun bir şekilde, Beykoz ilçe ve köylerinde yaşayanlara, Sosyal Yardım ve Dayanışma’dır.

 

GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE YAPILACAK FAALİYETLER

Madde 4- Vakıf amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur.

a) Beykoz ilçe ve köylerinde sosyal yardıma muhtaç kişilere ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

b) Beykoz ilçe ve köylerinde, gecekondu bölgelerinde yaşayan insanların refah seviyesini iyi-

leştirmeye dönük projeler gerçekleştirmek,

c) Yönetim kurulu kararları çerçevesinde maddi olanakları sınırlı, yetenekli öğrencilere eğitim

bursu temin etmek,

d) Yönetim kurulu kararı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görüşleri de alınarak Beykoz il-

çesinde ihtiyacı olan okullara eğitim, öğretim, araç ve gereçlerini temin etmek,

e) Beykoz ilçesindeki öğretim kurumlarında vakfın olanakları çerçevesinde yardıma muhtaç öğ-

rencilere gıda yardımı yapmak,

f) Yönetim kurulu kararı ile Beykoz İlçe Sağlık Müdürlüğü ile istişare ederek okullarda sağlık

alanında katkılar sağlayacak projeler gerçekleştirmek,

g) Yönetim Kurulu kararı ile Beykoz ilçesindeki öğretim kurumlarına spor malzemesi araç ve

gereçlerini temin etmek,

h) Çevrenin ve doğal dokunun korunması yönünde konferanslar düzenlemek, güzelleştirme ve

güçlendirme çalışmalarına katkılar yapmak,

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanma-

mış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda, bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin  ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya geçerli banka, kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek   ve diğer güvenceleri vermeye vakfın  amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi, altında bir işletmeciye işlettirmeye vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk  Medeni Kanunun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan  maksatlarda kullanamaz.

 

VAKFIN MALVARLIĞI

Madde 6- Vakfın Kuruluş Malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan

65.000.000.000.- TL (Altmışbeşmilyar Türk Lirası)’dır.

Kuruluş Malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle artırılabilir.
VAKFIN ORGANLARI

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Mütevelli Heyet

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ  HEYETİ

Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları

bulunan kişilerden oluşur.

Sonradan boşalan mütevelli heyet üyeliğine, yönetim kurulu tarafından teklif edilip mütevelli

heyetçe kabul edilen kişiler seçilir.

Kurucu üyeler tarafından halef seçilenler.

(Kurucu üyeler halef tayin etme hakkına sahiptirler. Kurucu  üyeler ölümleri halinde yerlerine

geçmesini istedikleri iki kişinin isimlerini kapalı ve mühürlü zarf içinde yönetim kurulu başkanlığına verir. Kurucu üyenin ölümü halinde mütevelli heyeti iki kişiden birini ölenin yerine mütevelli heyetine seçer.)

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 9- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda

gösterilmiştir.

a) Yönetim Kurulunu seçmek.

b) Denetim Kurulunu seçmek.

c) Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp

incelemek, yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek.

d) Yönetim Kurulunca hazırlanacak iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul

etmek.

e) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul

etmek.

f) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse mikta-

rını belirlemek.

g) Gerektiğinde Vakıf Senedinde ilave ve değişiklikler yapmak

h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Vakıf mütevelli heyeti yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda,

Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri itibari ile azil sebeplerinin oluşması halinde mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİN

TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Madde 10- Mütevelli heyetin ilk toplantısı vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde.

b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin  konuları görüş-

mek üzere Kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyeti ayrıca, yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine, veya mütevelli heyet üye-

lerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde, olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan veya olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez.

Ancak olağan toplantıda, Divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda biri-

nin yazılı önerisi ile, vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin arttırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi toplantı gününden en az 7 gün önce üyelere ulaşacak şe-

kilde taahhütlü mektupla  bildirilir.

Mütevelli Heyet üye tamsayısının  yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı

takdirde  toplantı, bir hafta sonra gün ve saatte  aynı yerde yapılır. Bu  ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit ol-

ması halinde, divan başkanın oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üye-

yi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sa-

yının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU

Madde 11- Vakıf Yönetim Kurulu mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek, 5 asil ve 5 yedek

üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartı ile vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında, başkan, başkan vekili ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sı-

rasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya

katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı (3) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halin-

de başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar Noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 12- Yönetim Kurulu Vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu;

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verim-

li olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda

gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda ge-

rekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf

genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir,gerektiğinde görevlerine son verir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerekti-

ğinde işlerine son verir.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılma-

sına ve kapatılmasına karar verir. Bu hususta gereken işlemleri yapar.

h) Vakfa önemli hizmeti geçenlerle, bağışta bulunan kişi ve tüzel kişilere, madalya veya belge 

verilmesine karar verir.

ı) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve

bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

j) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

k) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

l) Mütevelli heyet toplantılarında döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

 

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu  temsil yetkisini yönetim

kurulu başkanı ve başkan vekiline devredebilir. Yönetim kurulu genel veya belli hal  ve konularda belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya bir kaçını temsilci veya temsilciliklerini herhangi bir sözleşmeyi akdetmeğe, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU

Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için

kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan  iki yıl için seçilecek üç kişiden oluşur. Ayrıca  iki yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları

yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra, hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI

Madde 15- Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceği

verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.    

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.(Vakıf tarafından düzenlenecek yayın,

konser, yemek, seminer, sempozyum, gezi gibi her türlü sosyal organizasyon v.s geliri.)

c) İktisadi işletmeler iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf  menkul ve gayrimenkulleri  ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağla-

nacak gelirler.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Madde 17- Vakfın yıllık gelirinin %20’si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve

vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara, %80’ni ise vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET  DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler,Yönetim kurulunun veya mütevelli heyet

üyelerinin en az  beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tam sayısının en az  (2/3) üçte ikisinin onayı ile yapılabilir.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın malvarlığı konusuna en ya-

kın bir başka vakfa devredilir.

Vakfın feshi ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından

bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet tamsayısının üçte ikisinin    (2/3) onayı ile mümkündür. 

VAKIF KURUCULARI

Madde 20- Vakıf kurucularının adı, soyadı, ikametgah ve uyrukları ile vakfa özgüledikleri mali

değerler aşağıda gösterilmiştir.

Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu Özgülenen mali değerler
1- Ahmet Gürsoy            Beykoz Konakları Balıkçıl Sk. B051 P.K. 235 Beykoz/İSTANBUL T.C. 2.500.000.000.- TL
2- Ali Aynacı                  Beykoz Konakları Çalıkuşu Sk. B019 P.K. 28 Beykoz/İSTANBUL T.C. 1.000.000.000.- TL
3- Arzu Avşar                 Beykoz Konakları Yelkovan Kuşu Sk. B003 P.K. 273 Beykoz/İSTANBUL T.C. 2.000.000.000.- TL
4- Aydın Orhan Beykoz Konakları Martı Sk. C126 P.K. 294

Beykoz/İSTANBUL

T.C. 500.000.000.- TL
5- Aynur Arıkan             Beykoz Konakları Çulha Sk. A010 P.K. 51 Beykoz/İSTANBUL T.C. 2.100.000.000.- TL
6- Bengi Gürtürk            Beykoz Konakları Yelkovan Kuşu Sk. C089 P.K. 253 Beykoz/İSTANBUL T.C. 1.200.000.000.- TL
7- Bilge Özber                Beykoz Konakları Yalıçapkını Sk. B036 P.K. 198 Beykoz/İSTANBUL T.C. 1.000.000.000.- TL
8- Burçak Temizkanoğlu Beykoz Konakları Balıkçıl Sk. B050 P.K. 236

Beykoz/İSTANBUL

T.C. 1.000.000.000.- TL
9- Cengiz Sağlam           Beykoz Konakları Arıkuşu Sk. A068 P.K. 322 Beykoz/İSTANBUL T.C. 1.000.000.000.- TL
10- Coşkun Şahin Kölük  Beykoz Konakları Yalıçapkını Sk. C119 P.K. 226 Beykoz/İSTANBUL T.C. 2.000.000.000.- TL
11- Eftal Pekiz                  Beykoz Konakları Çalıkuşu Sk. C051 P.K. 31 Beykoz/İSTANBUL T.C. 1.000.000.000.- TL
12- Emir Kaluti                Beykoz Konakları Çalıkuşu Sk. C014 P.K.35 Beykoz/İSTANBUL T.C. 1.000.000.000.- TL
13- Fazlı Özcan                Beykoz Konakları Arıkuşu Sk. B071 P.K. 320 Beykoz/İSTANBUL T.C. 1.000.000.000.- TL
14- Figen Yılmaz             Beykoz Konakları Yelkovan Kuşu Sk. B060 P.K. 274 Beykoz/İSTANBUL T.C. 2.100.000.000.- TL
15- Hafize Zaim                Beykoz Konakları Yalıçapkını Sk. C117 P.K. 224 Beykoz/İSTANBUL T.C. 1.000.000.000.- TL
16- Hakcan Döven           Beykoz Konakları Yalıçapkını Sk. B047 P.K. 211 Beykoz/İSTANBUL T.C. 1.000.000.000.- TL
17- Hayriye Yılmaz          Beykoz Konakları Balıkçıl Sk. C112 P.K. 239 Beykoz/İSTANBUL T.C. 1.000.000.000.- TL
18- Kelime Akgül            Beykoz Konakları Kanarya Sk. A028 P.K. 103 Beykoz/İSTANBUL T.C. 100.000.000.- TL
19- Koral Sarıtaş              Beykoz Konakları Suna Sk. B029 P.K. 340 Beykoz/İSTANBUL T.C. 2.000.000.000.- TL
20- Levent Tanıt              Beykoz Konakları Yelkovan Kuşu Sk. A089 P.K. 257 Beykoz/İSTANBUL T.C. 1.000.000.000.- TL
21- Mahmut A. Duruk      Beykoz Konakları Çalıkuşu Sk. B027 P.K. 18 Beykoz/İSTANBUL T.C. 6.500.000.000.- TL
22- Mehmet Alp Delimollaoğlu

Beykoz Konakları Çalıkuşu Sk. A054 P.K. 26

Beykoz/İSTANBUL

T.C.

2.000.000.000.- TL

23- Mehmet Kılıç             Beykoz Konakları Kırlangıç Sk. B015 P.K. 3 Beykoz/İSTANBUL T.C. 1.000.000.000.- TL
24- Nejat Altınay             Beykoz Konakları Çulha Sk. A038 P.K. 48 Beykoz/İSTANBUL T.C. 1.000.000.000.- TL
25- Neriman Konyalı       Beykoz Konakları Çulha Sk. A032 P.K. 57 Beykoz/İSTANBUL T.C. 350.000.000.- TL
26- Nezih Çevik               Beykoz Konakları Suna Sk. B081 P.K. 333 Beykoz/İSTANBUL T.C. 1.000.000.000.- TL
27- Nihal Yaşar                Beykoz Konakları Yalıçapkını Sk. B033 P.K. 215 Beykoz/İSTANBUL T.C. 2.100.000.000.- TL
28- Özdemir Gülan          Beykoz Konakları Yelkovan Kuşu Sk. C102 P.K. 259 Beykoz/İSTANBUL T.C. 1.000.000.000.- TL
29- Özkan Özdemir          Beykoz Konakları Yalıçapkını Sk. C109 P.K. 220 Beykoz/İSTANBUL T.C. 7.000.000.000.- TL
30- Sencer Erkaya            Beykoz Konakları Aladoğan Sk. A110 P.K. 167 Beykoz/İSTANBUL T.C. 1.000.000.000.- TL
31- Serpil Toy                  Beykoz Konakları Çalıkuşu Sk. C050 P.K. 30 Beykoz/İSTANBUL T.C. 2.100.000.000.- TL
32- Setenay Metin            Beykoz Konakları Kumru Sk. C061 P.K. 72 Beykoz/İSTANBUL T.C. 6.000.000.000.- TL
33- Süleyman Ölçer         Beykoz Konakları Martı Sk. C138 P.K. 281 Beykoz/İSTANBUL T.C. 1.000.000.000.- TL
34- Şule Altınay               Beykoz Konakları Çalıkuşu Sk. B018 P.K. 25 Beykoz/İSTANBUL T.C. 2.100.000.000.- TL
35- Yalçın Erceber           Beykoz Konakları Saz Bülbülü Sk. C168 P.K. 392 Beykoz/İSTANBUL T.C.

1.000.000.000.- TL

36- Zeynep Muşkara        Beykoz Konakları Çalıkuşu Sk. B026 P.K. 19 Beykoz/İSTANBUL T.C.

750.000.000.- TL

37- Zeynep N. Gürpınar   Beykoz Konakları Kuğu Sk. C087 P.K. 324 Beykoz/İSTANBUL T.C. 2.100.000.000.- TL
38- Ziya Baran Baran Beykoz Konakları Flamingo Sk. C081 P.K. 96

Beykoz/İSTANBUL

T.C. 1.500.000.000.- TL
  TOPLAM

65.000.000.000.- TL

GEÇİCİ MADDELER

Madde 21-

Geçici Madde 1: Vakfın ilk geçici Yönetim Kurulu aşağıda adları bulunan kişilerden oluşmuştur.

ASİL ÜYELER

1- Mahmut A. Duruk

2- Özkan Özdemir

3- Nihal Yaşar

4- Zeynep N. Gürpınar

5- Setenay Metin

YEDEK ÜYELER

1- Arzu Avşar

2- Figen Yılmaz

3- Şule Altınay

4- Aynur Arıkan

5- Serpil Toy

Geçici Madde 2 : Vakfın ilk Denetim Kurulu aşağıda adları bulunan kişilerden oluşmuştur.

ASİL ÜYELER

1- Ali Aynacı

2- Cengiz Sağlam

3- Mehmet Emanet

YEDEK ÜYELER

1- Ahmet Gürsoy

2- Mehmet Kılıç

 

 

Geçici Madde 3: Bu Vakfın Tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere. İstanbul

Barosu avukatlarından 7111 sicilde kayıtlı GÜLAY UÇTUM  Yetkili kılınmıştır.